Oznamování protiprávního jednání

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Oznámení o protiprávním jednání může podat každá fyzická osoba (oznamovatel), která disponuje informacemi o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje Whistleblowing zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.  

 

Co by mělo oznámení obsahovat?

Oznámení by mělo především obsahovat informace o možném protiprávním jednání, jeho podrobný a souvislý popis, jakož i identifikaci osob podezřelých z takového protiprávního jednání. Takové informace jsou zcela klíčové pro následující postup příslušné osoby, aby tato mohla relevantním způsobem posoudit důvodnost takového oznámení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vědomě nepravdivé oznámení může být dle zákona kvalifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Současně takovému oznamovateli, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží dle zákona ochrana před odvetnými opatřeními.

 

Kde mohu oznámení podat?

Oznámení může oznamovatel podat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, a to následujícím způsobem:

  • prostřednictvím zabezpečeného emailu: oznamovatel@cdis.cz
  • poštou na adresu: HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, s jasným označením: „k rukám příslušné osoby (Mgr. Milana Jelínka či Mgr. Jana Mučky) – NEOTEVÍRAT, OZNÁMENÍ, či VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“
  • prostřednictvím telefonní linky (v době standardní pracovní doby): tel. +420 604 424 720
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Pro oznámení o možném protiprávním jednání může oznamovatel také využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti dostupný na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Kdo to je příslušná osoba?

Příslušnou osobou je osoba pověřená naší společností k přijímání oznámení, posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Tato osoba postupuje při výkonu své činnost nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jejím ukončení.

V naší společnosti jsou takovými osobami pověřenými přijímáním a vyřizováním oznámení Mgr. Jan Mučka, advokát a Mgr. Milan Jelínek, advokát. Pro jejich kontaktování, prosím, využijte náš vnitřní oznamovací systém způsobem výše uvedeným.

HelpDesk:

+420 972 211 999
helpdesk@cdis.cz