Politika integrovaného systému řízení kvality ČD-IS

Politika QMS

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. je silnou společností Skupiny České dráhy. Poskytuje škálu produktů a služeb z oblasti informatiky a telematiky se smluvně garantovanými partnery. K poskytováni služeb využívá serverové farmy v Praze a v Pardubicích, centrální úložiště dat, vývojová, servisní a další specializovaná pracoviště. Poskytujeme outsourcing širokého spektra IT služeb, od provozu aplikací, po servis a podporu uživatelů. Naším cílem je aktivně primárně pokrývat ICT potřeby Skupiny ČD.

Při naši činnosti se orientujeme na uspokojování potřeb zákazníků ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb. Jsme si vědomi toho, že činnosti naší společnosti mají také vliv na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců a i ochranu osobních údajů a na bezpečnost informací. Zájmem společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. je soustavné a nerušené dosahování strategických a ekonomických cílů.

Pro dosahování těchto cílů společnost implementuje legislativní požadavky a dále zavedla, udržuje a neustále zlepšuje integrovaný systém pro řízení kvality dle ČSN ISO 9001, environmentálního managementu (EMS) ISO 14001, managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle ČSN ISO 45001, bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN 150/1EC 27001, managementu IT služeb (ITSM) dle ČSN ISO/IEC 20000-1 a energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001.

S plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se opírá o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.


Závazky společnosti ČD - Informační systémy, a.s.

  • Poskytovat profesionální a spolehlivé informační a telematické služby, přicházet se spolehlivým, efektivním řešením a službami, které reflektují potřeby zákazníků, především ze Skupiny Českých drah. Poskytovat seriózní obchodní vztahy, vysoký standard kvality a zajistit jeho neustálé zlepšování.
  • Zajistit bezpečnost informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby byla poskytnuta odpovídající míra jistoty naší společnosti i naším zákazníkům a partnerům.
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvality poskytovaných služeb, dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, zdraví zaměstnanců, snižovat rizika a odstraňovat nebezpečí a ohrožení zdraví zaměstnanců. Sledovat energetickou spotřebu s cílem jejího snižování dle pravidelně stanovovaných kritérií k ICT výkonu. Aktivně podporovat nákup energeticky úsporných výrobků a služeb.
  • Prověřovat a zajišťovat podmínky pro bezpečnost informací. Sledovat a vyhodnocovat potřeby a spokojenost zákazníků a tomu přizpůsobovat poskytování služeb s ohledem na důležitost každého zákazníka. Přizpůsobovat služby měnícím se potřebám zákazníků. Být první volbou pro zákazníky Skupiny Českých drah s dodávkou bezpečných a spolehlivých služeb s kvalitní funkcionalitou. Být nepostradatelným partnerem zákazníků Skupiny ČD, sledovat jejich potřebu a nacházet pro ně efektivní a odpovídající způsoby řešení.
  • Trvale motivovat každého zaměstnance, podílet se na rozvoji kvalifikace a dbát na jejich spokojenost, bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Projednávat podmínky bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci se zástupci zaměstnanců /odborovými orgány. Každý náš zaměstnanec má prostor pro vlastní seberealizaci a možnost přímo se podílet na dalším rozvoji společnosti. Každý zaměstnanec zná svou odpovědnost a pravomoc při plnění cílů a zabezpečení funkčností managementu kvality. Vytvářet důstojné pracovní prostředí a být preferovaným zaměstnavatelem na trhu práce.
  • Od každého zaměstnance vyžadovat důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolou výsledků práce před jejím předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.
  • Využívat technologie a postupy, které neohrožují zaměstnance a které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného využívání.
  • Vyhledávat a analyzovat rizika a aplikovat postupy pro jejich omezení, zaměřit se na neustálé zlepšování a na snižování vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu.
  • Sledovat a dodržovat platnou legislativu i požadavky orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran ve všech oborech činnosti a prověřovat její zavedení v praxi. Vedle plnění zákonných požadavků podporovat smluvní obchodní, technické a bezpečnostní závazky.

Dne 22. 2. 2022 Ing. Aleš Bartůněk

Předseda představenstva ČD-IS

HelpDesk:

+420 972 211 999
helpdesk@cdis.cz